Open Stockholm

Öppna data från Stockholms stad

Open Stockholm Award 2016!

Stockholm ska bli världens smartaste stad. Nu bjuds innovatörer, startups, entreprenörer, studenter, boende i Stockholm, besökare i Stockholm eller andra in till den internationella tävlingen Open Stockholm Awards 2016. För att hjälpa deltagarna att utveckla sina idéer kommer det att hållas olika möten, hackathons och meetups, runt om i Stockholm. Där kommer tjänstemän och experter att finnas på plats för att erbjuda stöd och vägledning.

För att gå till tävlingen: openstockholmaward.se

Diskutera öppna data på Twitter

Följ Open Stockholm och stadens digitaliseringsarbete på Twitter.
@smartsthlm

Miljödata

I miljödatabasen finns fakta och indikatorer om klimat, luft, vatten, natur, avfall bland annat.

Läs mer

Trafikdata

Trafikdatat innehåller väg- och trafikrelaterad geodata som Stockholms stad samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

Läs mer

Befolkningsdata

I befolkningsdatabasen finns uppgifter om stadens invånare som folkmängd, befolkningsförändring, in- och utflyttningar bland annat.

Läs mer

Nationella ramverk

SKL arbetar för att förenkla tillgången till offentlig information i elektronisk form. SKL gör detta genom ett antal satsningar.

Med stöd från Vinnova och i samverkan med ett kommunnätverk för öppna data genomförs under våren 2014 ett projekt för att bygga upp en nationell samordning av kommunala öppna data.

Läs mer om SKL/KSL:s ramverk

Läs mer om e-delegationens rapport

Läs mer i Vinnovas nulägesanalys för 2014

Läs mer

Verksamheter

Enhetsdatabasen innehåller information om Stockholms stads alla verksamhetsställen, och ligger även till grund för Jämför Service på stockholm.se.

Läs mer

Dataportalen

Du hittar stadens alla öppna data, med tillhörande metadata och åtkomstbeskrivningar i dataportalen.

Dataportalen finns på dataportalen.stockholm.se

Datakällor

Data från Stockholms stad: Statistik om Stockholm, statistisk årsbok, Nyckeltal för kommuner och landsting, Öppna jämförelser för kommunala verksamheter, Ekonomidata för Stockholm – årsbokslut, Kartdata – tätortskartan som täcker länet, Tredimensionella bilder för Stockholm (Kuber), Kultur och arkiv – Rotemans arkivet, kommuntrycket och bygglovsritningar, Digitala stadsmuseet och Geoarkivet.

Data från andra organisationer:

Trafikverket, Trafikförvaltningen SL, SMHI, Naturvårdsverket, Vattenvårdsförbundet, Länsstyrelsen Stockholms län med flera.

 

 

Kartor

Stockholmskartan visar Stockholms stad med bebyggelseområden, gatunät mm. Kartan kan användas när information ska presenteras mot en kartbakgrund

Läs mer