Vidareutnyttjande av offentlig information

En vägledning för myndigheter från e-delegationen.

Målet är att vägledningen ska bidra till att fler informationskällor blir enkelt åtkomliga för

vidareutnyttjande och till att villkoren för vidareutnyttjande blir så tydliga och enhetliga som möjligt.Vägledningen innehåller dels en introduktion till det rättsliga regelverket på området, dels E-delegationens rekommendationer kring elektroniskt tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Genom presentationen av det rättsliga regelverket blir det lättare för myndigheter att fatta beslut om tillgängliggörande av information. Samtidigt bidrar kunskaper om lagstiftningen till att tillgängliggörande inte sker på ett sätt som riskerar att kränka tredje mans rättigheter, t.ex. minskar risken för kränkningar av enskildas personliga integritet.

Genom E-delegationens rekommendationer konkretiseras det politiska målet att vidareutnyttjande ska främjas. De politiska ambitionerna rörande vidareutnyttjande av offentlig information är i flera avseenden betydligt mer långtgående än vad som avspeglar sig i de direkta rättsliga skyldigheter som en myndighet har att främja.

Läs mer i förslaget från e-delegationen

PSI-utredningen

En utredare ska bland annat föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) i svensk rätt.

Läs pressmeddelandet, direktivet (dir. 2013:2) samt tilläggsdirektiven (dir. 2013:41 och dir. 2013:85).

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2014

Uppdaterad