Öppna data 2014 - en nulägesanalys av Vinnova

Regeringen har gett i uppdrag åt VINNOVA att utveckla en teknisk plattform för förmedling avdata som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Plattformen heter öppnadata.se.Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige.

Öppna data kan förenklat sägasvara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av pris eller immaterialrättsligahinder. Data kan komma från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer.

Genom att publicera öppna data kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivtsätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. Det finns många användare,medborgare, utvecklare och entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om defår tillgång till relevant, korrekt och aktuell information.Intresset för öppna data är stort hos myndigheter och kommuner. Men, som uppvisas av PSIdatakollen.se, är offentliga organisationer överlag inte så aktiva som vore önskvärt.Indikationer finns på att detta i huvudsak beror på kunskapsbrist.

Många goda insatser hargenomförts på senare år men utvecklingen av området är fortfarande i sin linda.I rapporten gör Generic en nulägesanalys av öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram ettunderlag för en bedömning av nuläget, inklusive en behovsanalys vad gäller åtgärder för attstärka utvecklingen.

Att öka aktiviteten inom öppna data är en viktig del av VINNOVAs uppdrag. Vår förhoppningär att denna nulägesanalys ska vara till hjälp för beslutsfattare och andra aktörer.

Vinnovas rapport (pdf)

Uppdaterad