Frågor och svar om stadens öppna data

Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Vad är öppna data och vad är nyttan?

Vad som är öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att det kan återanvändas. Lagen omfattar inte handlingar som tillhandahålls inom en myndighets affärsverksamhet eller inom utbildnings-, forsknings- och kulturinstitutioner.

OpenDefinition

Läs mer om definitionen av öppna data på opendefinition.org

Vad är Open Stockholm?

För att främja utvecklingen av en informationsmarknad och uppmuntra till utvecklingen av smarta tjänster har Stockholms stad beslutat om en handlingsplan för att öppna upp stadens datakällor - Open Stockholm.

Stockholms stad kommer utifrån handlingsplanen att under 2012 och framåt att arbeta med att tillgängliggöra data inom flera områden här på webbplatsen.

Det mesta kommer att vara gratis och fritt att använda, medan viss data kommer att vara tillgänglig till ett självkostnadspris.

I första hand kommer data att göras tillgängligt i olika format, men på sikt är målet att all data ska finnas tillgängligt via standardiserade API:er.

Finns det några regler kring öppna data?

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (t.ex. upphovsrätt).

Open Government Initiative i USA har satt upp ett antal krav för detta:

  1. Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

  2. Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

  3. Aktuell: Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

  4. Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

  5. Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.

  6. Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.

  7. I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till fomatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

Vilken data kommer Stockholms stad att öppna upp?

Se handlingsplanen för öppna data. All data som staden tillgängliggör kommer att finnas här.

Kontakt

Stockholms stads Öppna data

Kontaktpersoner: Jörgen Niesen och Mikael Janisels

Uppdaterad