Kommunala föreskrifter

Alla gällande kommunala författningar (t.ex. ordnings- och hälsoskyddsföreskrifter) måste numera finnas tillgängliga på kommunens hemsida (3 kap. 30 § Kommunallagen). Stockholms stad har publicerat kommunalförfattningssamling digitalt i den formhandlingarna har.

Innehållet i den kommunala författningssamlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på kommunens webbplats. Kommunala föreskrifter som beslutats före ikraftträdandet behöver inte finnas tillgängliga på webbplatsen och vara upptagna i förteckningen förrän den 31 december 2014.

Förordningsbestämmelser om att kommunala föreskrifter ska kungöras i länets författningssamling och föras in i en ortstidning slopas. Detsamma gäller kravet på tillhandahållande av tryckta exemplar av föreskrifterna.

Kommuner och landsting ska kungöra nya författningar/föreskrifter på den kommunala anslagstavlan. (Prop. 2011/12:149)Lag (2012:647) om ändring i kommunallagen (1991:900).

Barn, ungdom och utbildning

Förskoleplan för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2009-03-09

Ladda hem dokumentet (pdf)

Skolplan för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2008-06-16

Ladda hem dokumentet (pdf)

Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Beslutsdatum: 2010-06-21

Läs dokumentet (se §17)

Riktlinjer för tillämpning av lagen om kommunlat vårdnadsbidrag

Beslutsdatum: 2009-11-12

Ladda hem dokumentet (pdf)

Handlingsprogram för FN:s barnkonvention

Beslutsdatum: 2004-09-20

Ladda hem dokumentet (pdf)

Ekonomi

Försäkringspolicy för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2004-03-01

Ladda hem dokumentet (pdf)

Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt

Beslutsdatum: 2010-11-24

Ladda hem dokumentet (pdf)

Regler för ekonomisk förvaltning

Beslutsdatum: 2011-11-16-17

Ladda hem dokumentet (pdf)

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Beslutsdatum: 2012-04-25

Ladda hem dokumentet (pdf)

Funktionsnedsättning

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016

Beslutsdatum: 2011-06-13

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt

Beslutsdatum: 2010-02-20

Läs dokumenten i Insyn, ärende nummer 12.

Information / Kommunikation

Kommunikationspolicy för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2012-04-02

Ladda hem Stockholms stads kommunikationsprogram 2012-2015 (pdf)

Infrastruktur

Bostadsförsörjningsprogram (se Översiktsplan för Stockholm - Promenadstaden. Bilaga 8)

Beslutsdatum: 2010-03-15

Byggnadsminnesförklaring – policy för Stockholms stads egna byggnader

Beslutsdatum: 1992-11-09

Ladda hem dokumentet (pdf)

Renhållningsordning för Stockholms kommun,

Beslutsdatum: 2011-03-04

Ladda hem dokumentet (se dokument 2012:07)

Stockholms parkprogram, handlingsprogram 2005-2009, för utveckling och skötsel av parker och natur

Beslutsdatum: 2006-01-23

Ladda hem dokumentet (pdf)

Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stad, del 2, inriktning, mål och åtgärder2010-2020

Beslutsdatum: 2010-11-08

Ladda hem dokumentet från Insyn, ärende nummer 24

Vision Järva 2030

Beslutsdatum: 2009-04-20

Ladda hem dokumentet (se §19)

Vision för söderort

Beslutsdatum: 2004-10-01

Ladda hem dokumentet (pdf)

Översiktsplan2010 - Promenadstaden

Beslutsdatum:2010-03-15

Läs om nya översiktsplanen och ladda hem dokumentet

Internationellt arbete

Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet - Internationell strategi

Beslutsdatum: 2008-12-15

Ladda hem dokumentet (se §18)

Stadens strategiska engagemang i Eurocities

Beslutsdatum: 2012-02-08

Ladda hem dokumentet (se §16)

IT och Telefoni

E-strategi för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2008-06-16

Ladda hem dokumentet (pdf)

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2010-05-03

Läs dokumentet

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad

Beslutsdatum: Revidering pågår

IT-program för Stockholms stad (Telefonpolicyn ingår numera i IT-program för Stockholms stad)

Beslutsdatum: 2008-03-03

Ladda hem dokumentet (pdf)

Kris och säkerhet

Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Beslutsdatum 2009-11-02

Ladda hem dokumentet (pdf)

Kultur och fritid

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2006-05-29

Ladda hem dokumentet (pdf)

Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Beslutsdatum: 2012-02-20

Ladda hemärendet (pdf) Ladda hem planen (pdf)

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Beslutsdatum: 2009-04-20

Ladda hem dokumentet (pdf)

Ladda hem bilaga till dokumentet (pdf)

Kulturvision 2030

Beslutsdatum: 2012-06-11

Ladda hem dokumentet (se §19)

Miljö

Stockholms miljöprogram 2012-2015

Beslutsdatum: 2012-01-30

Läs Stockholms miljöprogram 2012-2015 Läs ärendet i kommunfullmäktige

Åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller

Beslutsdatum: 2009-01-26

Ladda hem dokumentet från Insyn, ärende nummer 17

Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015

Beslutsdatum: 2006-06-12

Ladda hem dokumentet (pdf)

Stockholms åtgärdsprogram för klimat och energi 2010-2020

Beslutsdatum: 2010-04-14

Läs dokumentet

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Beslutsdatum: 2010-03-24

Ladda hem dokumentet (pdf)

Evenemangsstrategi

Beslutsdatum: 2012-06-11

Ladda hem dokumentet (se §20)

Personalpolitik

Personalpolicy för Stockholms stad

Beslutsdatum: 2009-02-12

Ladda hem dokumentet (pdf)

Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Beslutsdatum: 2010-04-12

Läs dokumentet

Socialtjänst

Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS) - Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län

Beslutsdatum: 2012-08-22

Läs mer på Kommunförbundet Stockholms läns webbplats

Gemensamt policydokument för Stockholms läns kommuners och Stockholms läns landstings missbrukar- och specialiserade beroendevård

Beslutsdatum: 2010-03-24

Läs mer på Kommunförbundet Stockholms läns webbplats

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

Beslutsdatum: 2012-04-23

Ladda hem dokumentet (se §14)

Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Beslutsdatum: 2012-09-24

Ladda hem dokumentet (Se §15)

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom-/funktionsnedsättning

Beslutsdatum: 2012-08-22

Ladda hem dokumentet (Se §14)

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Beslutsdatum: 2011-05-23

Ladda hem dokumentet (pdf)

Stadens insatser till psykiskt funktionshindrade, bygger på länsövergripande policydokument med SLL

Beslutsdatum: 2003-04-09

Ladda hem dokumentet (pdf)

Stockholms stads brottsförebyggande program

Beslutsdatum: 2009-09-28

Läs dokumentet

Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

Beslutsdatum: 2006-06-12

Ladda hem dokumentet (pdf)

Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program (STAN)

Beslutsdatum: 2010-11-08

Läs dokumentet

Styrning och uppföljning

Program förkvalitetsutveckling

Beslutsdatum: 2012-03-12

Ladda hem dokumentet (pdf)

Integrerat system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter

Beslutsdatum: 2005-10-03

Ladda hem dokumentet (pdf)

Upphandling

Upphandlingspolicy

Beslutsdatum: 2007-03-26

Ladda hem dokumentet (pdf)

Konkurrenspolicy

Beslutsdatum: 2007-03-26

Ladda hem dokumentet (pdf)

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader

Beslutsdatum: 2012-04-02

Ladda hem dokumenten från Trafikverkets webbplats

Äldreomsorg

Stockholm stads äldreomsorgsplan 2007-2011

Beslutsdatum: 2007-11-26

Ladda hem dokumentet (pdf)

Planering av boenden för äldre i Stockholms stad

Beslutsdatum: 2009-04-15

Ladda hemdokumentet (pdf)

Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Beslutsdatum: 2010-06-21

Ladda hemdokumentet (pdf)

Införande av trygghetsboende - äldreomsorg i Stockholms stad

Beslutsdatum: 2009-11-12

Läs dokumentet

Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Beslutsdatum: 2008-04-07

Ladda hemdokumentet(pdf)

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorg

Beslutsdatum: 2011-10-05

Ladda hem dokumentet

Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad

Beslutsdatum: 2011-03-14

Ladda hem dokumentet (se §14)

Metodhandledning för biståndshandläggare inom äldreomsorg

Beslutsdatum: 2009-11-30

Ladda hem dokument (se §31)

 

Kommunal författningssamling

År 2013

2013:02- Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag

2013:04- Finanspolicy för kommunkonsernen Stockholms stad

2013:05- Bestämmelser om utdelning av Stockholms stads hedersbelöning

År 2012

2012:01-Instruktion för kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

2012:02- Instruktion för nämndanslutna råd för funktionshinderfrågor

2012:03- Instruktion förstadsledningskontoret

2012:05- Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

2012:06- Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholm kommun

2012:07- Renhållningsordning för Stockholms kommun

År 2011

2011:01- Instruktion för kommunstyrelsens stadsmiljöråd

2011:04- Reglemente för socialnämnden

2011:05- Reglemente för arbetsmarknadsnämnden

2011:06- Namn- och belägenhetsadresstadga för Stockholms stad

2011:07- Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

2011:08- Reglemente för utbildningsnämnden

2011:09- Regler för ekonomisk förvaltning

2011:10- Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin

2011:11- Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

2011:12- Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

2011:13- Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen

2011:14- Taxa för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

2011:15- Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

2011:16- Standardbolagsordning för stadens helägda privata bolag

År 2010

2010:01- Reglemente för kommunstyrelsen

2010:02- Reglemente för krisledningsnämnden

2010:03- Reglemente för servienämnden

2010:05- Reglemente för stadsdelsnämnderna

2010:09- Reglemente för fastighetsnämnden

2010:13- Reglemente för exploateringsnämnden

2010:14- Reglemente för idrottsnämnden

2010:15- Reglemente för kulturnämnden

År 2009

2009:03- Reglemente för trafik- och renhållningsnämnden

2009:07- Reglemente förstadsdelsnämnderna

2009:10- Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

2009:12- Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun

2009:13- Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

År 2008

2008:01- Reglemente för stadsbyggnadsnämnden

2008:04- Reglemente för äldrenämnden

2008:12- Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder

År 2007

2007:1- Instruktion för kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott

2007:7- Instruktion för kommunstyrelsens integrationsberedning

2007:8- Instruktion för funktionshinderinspektörer

2007:9- Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

2007:15- Instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd

2007:20- Bolagsordning för Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB

2007:21- Instruktion för kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

2007:25- Bolagsordning för S:t Erik Kommunikation AB

2007:26- Arkivregler för Stockholms stad

År 2006

2006:6- Reglemente för borgarrådsberedningen och borgarråden

2006:9- Reglemente för Stadsrevisionen i Stockholms stad

2006:11- Reglemente för kyrkogårdsnämnden

2006:17- Reglemente för valnämnden

2006:18- Reglemente för överförmyndarnämnden

2006:23- Reglemente för Skönhetsrådet

2006:25- Bolagsordning för Stockholm Vatten AB

2006:26- Bolagsordning för Stockholm Vatten VA AB

2006:27- Bolagsordning för Stockholm Vatten Miljö- och utveckling AB

År 2005

2005:3- Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet, justering av grundbeloppet

2005:9- Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

2005:15- Bolagsordning för Stockholm Business Region AB

År 2004

2004:1- Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

2004:2- Bolagsordning för Centrum Kompaniet i Stockholm AB

2004:3- Instruktion för kommunstyrelsens handikappråd

2004:4- Instruktion för nämndanknutna handikappråd

2004:9- Avgifter för sommarkoloniverksamhet (kollo)

2004:12- Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd

2004:19- Bolagsordning för AB Glasbruket 2001

2004:22- Bolagsordning för Aktiebolaget Svenska Bostäder

2004:23- Bolagsordning för S:t Erik Markutvecklingsbolag AB

År 2003

2003:13- Konsortialavtal och bolagsordning för Stor-Stockholms Energiaktiebolag (STOSEB)

År 2002

2002:2- Bolagsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

2002:5- Bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

2002:7- Bolagsordning för AB Stokab

2002:9- Tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad

År 2000

2000:16- Standardbolagsordning för vilande bolag i Stockholms Stadshus AB-koncernen

Uppdaterad