Geodata

Stockholms stad ansvarar för att upprätthålla grundläggande geografiska data över staden. Bland våra geografiska data finns olika typer av kartor och flygbilder.

2014 beslutades att två av stadens kartprodukter ska vara öppna och fria data. Idag tillhandahålls Stadskartan, Tätortskartan Stockholms län, 3D-byggnadsblock och äldre ortofoton som öppna data utan andra villkor än de som finns redovisade av organisationen Open Definition, www.opendefinition.org

Tillgängliga data:

  • Ortofoto från 2006, 2009, 2010, 2012
  • 3D-byggnadsblock
  • Tätortskartan Stockholms län
  • Stadskartan
  • Stockholmskartan, grå förenklad
  • Stockholmskartan, grå förenklad nedtonad

Ortofoto 2012, 2010, 2009 & 2006

Ortofoto

Varje år flygfotograferaras hela kommunen, vartannat år tas det också fram ett ortofoto ur dessa flygbilder. Ortofotokartan över Stockholm består av hundratals flygbilder. Flygbilderna bearbetas så att perspektiv- och måttfel minimeras för att få en skalriktig bild och sätts samman till en mosaik över hela staden.

Tillgängliga format: WMS-tjänst

3D-byggnadsblock

3D-byggnadsblock

3D-byggnadsblock är en generaliserad 3D-modell av de byggnader som finns redovisade i Stadskartan. De har samma geometriska form och är upphöjda till takfotsnivå förutom för vissa karakteristiska byggnader som har en större detaljrikedom.

Tillgängliga format: Shape

Tätortskartan Stockholms län

Tätortskartan Stockholms län

Tätortskartan är en översiktskarta som täcker hela Stockholms län. Innehållet har anpassats för skala 1:15 000 och Tätortskartan lämpar sig därmed i vyer över stora områden. Den mjuka färgsättningen gör att kartan med fördel kan användas som bakgrundsdata i både tryckta versioner och i webbanpassade gränssnitt. Den har upprättats genom ett samarbete mellan länets samtliga kommuner.

Innehållet inkluderar till exempel olika markslag, offentliga byggnader, bebyggelse i tätort och glesbygd, anläggningar, spårnät, vägnät med gatunamn och adressnummer.

Tillgängliga format: WMS-tjänst

Stadskartan

Stadskartan

Stadskartan är en översiktskarta anpassad för skalan 1:4000. Den kartografiskt anpassade färgsättningen i kombination med det detaljerade innehållet gör stadskartan lättläst och lämplig att användas både i tryck och webbanpassade versioner.

Innehållet inkluderar till exempel administrativa gränser, kvarter, fastigheter, alla byggnader, gator, adressnummer, naturområden och spårnät.

Tillgängliga format/tjänster: WMS-tjänst

Stockholmskartan, grå förenklad

Stockholmskartan, grå förenklad

Två versioner av Stockholmskartan är tillgängliga med samma innehåll, men med olika utseende. Stockholmskartan grå förenklad, har en mild färgsättning.

Stockholmskartorna är en kombination av översiktskartorna Stadskartan och Tätortskartan där innehållet har anpassats så att man bekvämt kan zooma i kartan i ett stort skalintervall. Färgsättningen gör Stockholmskartan lämplig att använda som bakgrundskarta, till exempel som bakgrund till annan information som presenteras med mer framträdande färgsättning.

Stockholmskartorna innehåller till exempel bebyggelseområden, byggnader, anläggningar, vägar, vägnamn, GC-vägar, spårnät, grönområden.

Tillgängliga format: WMS-tjänst

Stockholmskartan, grå förenklad nedtonad

Stockholmskartan, grå förenklad nedtonad

Två versioner av Stockholmskartan är tillgängliga med samma innehåll, men med olika utseenden. Stockholmskarta grå förenklad nedtonad, har en nedtonad färgsättning (grå-blå).

Stockholmskartorna är en kombination av översiktskartorna Stadskartan och Tätortskartan där innehållet har anpassats så att man bekvämt kan zooma i kartan i ett stort skalintervall. Färgsättningen gör Stockholmskartan lämplig att använda som bakgrundskarta, till exempel som bakgrund till annan information som presenteras med mer framträdande färgsättning.

Stockholmskartorna innehåller till exempel bebyggelseområden, byggnader, anläggningar, vägar, vägnamn, GC-vägar, spårnät, grönområden.

Tillgängliga format: WMS-tjänst

Vid frågor om karttjänsternars innehåll:

Stockholms stadsbyggnadskontor, kart och geodataservice, via epost: geodataservice@stockholm.se, telefon: 08-508 273 58

Hos kart och geodataservice hittar du även andra kartprodukter till försäljning.

Du hittar detta och fler öppna data i dataportalen.

Uppdaterad