Kultur- och arkivdata

Bland stadens kultur- och arkivdata finns band annat stadens Byggnadsregister, Rotemansarkivet och Byggnadsritningar. Du hittar även 35 000 bilder och dokument ur Stockholms historia med tillhörande meta-data.

Kommuntryck

Kommuntryck 1990-2009 , bilder ur de tryckta volymerna i serien Stockholms kommunfullmäktiges handlingar, protokoll jämte yttranden. Bilderna är i JPEG-format. Uttaget åren 1990 till 2009 innehåller 317 volymer med totalt 322536 bilder. Varje volym ligger i en filmapp.

Böckerna är skannade sida för sida och filerna är löpnumrerade med volymens KTR-nummer som prefix. Formatet är JPEG. Till materialet hör en inventeringslista med Löpnummer, titel, från titelbladet samt år.

Byggnadsregister

Exploateringskontorets byggnadsregister är ett register över samtliga fastigheter i Stockholm vid fyra tillfällen. Regitret innhåller uppgift om fastigheter, adresser och bebyggelse. Detta är exempel på material som levererats till e-arkiv Stockholm.

Vår bearbetning av filerna är dels en en 0-ställning av personnummer som förekommer i registret samt att inläsning av filerna har gjorts med betydelsbärande fältnamn.

Rotemansarkivet

Rotemansarkivet är register över invånarna i Stockholm 1878-1926. Här finns materialet från Södermalm. Det är ett exempel på en långsiktig satsning på att göra väl använt arkivmaterial tillgängligt för olika slags användning. Materialet har excerperats och registrerats under olika skolor och med olika tolknings- och detaljeringsambitioner.

Rotemansarkivet för Södermalm omfattar omkring ca 1.7 miljoner poster, med uppgift om namn och födelse, yrke, civilstånd, in och utflyttning, samt en separat tabell med fastighets och adressuppgifter.

Byggnadsritningar

Stockholms äldre byggnadsritningar är bilder på mer än 11 000 byggnadsritningar, dels ett tillhörande register, även det med olika detaljeringsgrad. Registret har initialt upprättats för att inventera och underlätta återsökning. Registerposter kunde snart kompletteras med digitala bilder.

Registret omfattar alla bilder men den detaljerade registreringen sträcker sig endast fram till 1859.

Digitala Stadsmuseet

Här hittar du fotografier, föremål, konstverk, texter och dokumentation från Stockholms stadsmuseum. Gemensamt för dem är att de har anknytning till Stockholm – de kan beskriva, avbilda, vara tillverkade eller ha använts i Stockholm.

Äldre och nyare fotografier i svart vitt eller färg, kakelugnar, plastpåsar, en känd fotografs mörkrumsutrustning, oljemålningar och tillvaratagna byggnadsdetaljer är några exempel på vad du kan hitta!

Du hittar detta och fler öppna data i dataportalen.

Uppdaterad